Felhívás célja:

A felhívás keretében a tanyákon megvalósuló háztartási léptékű villamos energia, és vízellátás, valamint a szennyvíz kezelési fejlesztések támogathatók.
A felhívás célja azon tanyák infrastrukturális ellátottságának fejlesztése, amelyek villamos energia, vízellátási rendszere vagy szennyvíz kezelése elavult, illetve nem megfelelően, vagy nem került kiépítésre.

Támogatást igénylők köre:

Támogatási kérelmet az a szervezet/személy nyújthat be, amely rendelkezik az 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerinti ügyfél-azonosítóval, azaz a törvény 9/B.§ c) pontja szerinti kérelemre a Kincstárnák vezetett ügyfél-nyilvántartásba felvételre került.
A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/1 mellékletében nem szereplő tanyás településeken élők, gazdálkodók:
1. célterület esetében (tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvíz-kezelési fejlesztései természetes személyek számára):
azon 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy, aki:
a) a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január 1-től életvitelszerűen tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán, mint tartózkodási helyén él
b) a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint a saját, vagy közeli hozzátartozója tulajdonában van
2. célterület esetében (tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései a 2011. évi CLXXXIX. törvény szerinti települési önkormányzatok számára):
A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 3. § (2) bekezdése szerinti települési önkormányzatok, amelyek a fejlesztés helye szerinti tanyás térségen belül helyezkednek el

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek

 • Kötelezően megvalósítandó mindkét célterület esetében (legalább egy kötelezően választható)
 • háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése
 • villamosenergia -ellátást biztosító fejlesztés, beleértve a megújuló energiával történő fejlesztést
 • háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése
 • kútfúrás
 • vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító létesítmények és felépítményei, mely nem haladja meg a napi 50 személy vízellátását
 • háztartási törpe-vízmű
 • háztartási léptékű szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése
 • tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítménnyel
 • egyedi szennyvízkezelő berendezéssel

Önállóan nem támogatható tevékenységek
Választható

célterület esetében
o generátor beszerzése
mindkét célterület esetében
o már meglévő vezetékhálózat rekonstrukciója
o épületen belüli vízvezeték rendszer felújítása, kiépítése
o a projekt megvalósításával közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózati sáv, járda, kapubejáró, parkoló felület eredetivel funkcionálisan megegyező helyreállítása, szakmai indokoltság alapján
o próbaüzem
 projektmenedzsment, monitoring rendszer kiépítése, előkészítési tevékenység…stb.

Nem támogatható tevékenységek:

 • Fenntartási, karbantartási tevékenységek;
 • Jármű beszerzés;
 • A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz lerakó kialakítása, bővítése, lezárása, rekultiválása;
 • Zárt szennyvíztároló kialakítása;
 • Csapadékvíz-elvezető rendszer építése, bővítése, rekonstrukciója.

Támogatás mértéke, összege:

a) az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

2. célterület esetében maximum 50 millió Ft (tanyánként max. 8 millió Ft)
b) a támogatás maximális mértéke a fejlesztés helye szerinti településre vonatkozóan az alábbiak szerint alakul:

1. célterület esetében maximum 6,2 millió Ft (minimum 200.000 Ft)

A projekt területi korlátozása:

Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes települése, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Monori (kivéve Gyömrő), Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei járásának települései;
A Vidékfejlesztési Program lehatárolása értelmében nem támogathatóak Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások. Az érintett településeket a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/1. számú melléklete tartalmazza.

Támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:

Jelen támogatási kérelmek benyújtására 2020. április 3-ig van lehetőség.
A támogatási kérelmet kizárólag a Kincstár elektronikus felületén, elektronikus úton az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.

Elszámolható költségek köre:

a) tárgyi eszközök beszerzése (új gépek, berendezések vásárlása)
b) előkészítés költségei (építészek, mérnökök díjai, hatósági díjak…stb.)
c) immateriális javak beszerzése (számítógépes szoftverek megvásárlása, licencek…stb.)
d) építés (átalakítás, felújítás…stb.)
e) terület előkészítés
f) ingatlan vásárlása
g) csatlakozási díj