Felhívás célja

Jelen Felhívás hozzájárul a megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését. Támogatható a kkv-k épületeinek és az épületekben folyó gazdasági-termelési folyamatok energiafogyasztásának fedezését szolgáló napelemes rendszerek telepítése.

Rendelkezésre álló forrás 15.000.000.000 Ft

Támogatott támogatási kérelmek várható száma: 5.000-10.000 db

Támogatást igénylők köre: Mikro-, kis és középvállalkozások

  • amelyek rendelkeznek legalább három lezárt, teljes üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele, és
  • amelyeknek a fejlesztendő székhelyén/ telephelyén / fióktelepén bejelentett teljes munkaidős létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó három lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt, és
  • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

Gazdálkodási formakód szerint: Kft., Rt., Kkt., Bt. és külföldi vállalkozás

magyarországi fióktelepe Jogi forma szerint: kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok Kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Nem támogathatók a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

Támogatható tevékenységek Önállóan támogatható tevékenységek

Napelemes rendszer beszerzése és telepítése a saját energiafogyasztás fedezését szolgáló hálózati vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából.

Támogatott a napelemes rendszerek beszerzése és telepítése, a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épület elektromos rendszeréhez, illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése, akkumulátorok, mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése. Csak és kizárólag a fejlesztéssel érintett épülethez, vagy azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoporthoz kötődő, illetve az épületben működő termelési eszközök teljes releváns villamosenergia igényének legfeljebb 100 százalékát fedező, maximum 15 kW névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése támogatható. A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre. Csak és kizárólag a villamos energia termelői oldal támogatható az inverter kimeneti részéig.

Önállóan nem támogatható tevékenységek Jelen felhívás esetében nem releváns.

Finanszírozással kapcsolatos információk Támogatás formája:

  • az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
  • minimum 1,5 millió Ft, maximum 3 millió Ft
  • A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 100%-a lehet, azonban a napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 200.000 Ft/kW értéket. Amennyiben a költségek meghaladják a fajlagos költségszintet, akkor a támogatás a fajlagos költséghatár alapján meghatározott elszámolható költség alapján kerül meghatározásra. A fajlagos költséghatáron felüli rész önerőből finanszírozandó

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre, mely határidő nem hosszabbítható.

Támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja Kérelmek benyújtása 2019. május 15. 12:00 órától 2020. szeptember 30. 12:00 óráig lehetséges. Kérelembenyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül. A nyilatkozat papír alapú, egyik példányát postai úton is be kell nyújtani.

Elszámolható költségek köre Eszközbeszerzéshez kapcsolódó költség

Új eszköz beszerzése az önállóan támogatható tevékenységek köre bekezdésben felsorolt támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan: a napelemes rendszer beszerzésének és telepítésének költsége.