Felhívás célja

Támogatható a kkv-k épületeinek és az épületekben folyó gazdasági-termelési folyamatok energiafogyasztásának fedezését szolgáló napelemes rendszerek telepítése.

Pályázati adatlap és megrendelő Vállalkozások részére.

Rendelkezésre álló forrás

15.000.000.000 Ft – Támogatott támogatási kérelmek várható száma: 5.000-10.000 db

Támogatást igénylők köre

Mikro-, kis és középvállalkozások

 • amelyek rendelkeznek legalább három lezárt, teljes üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele, és
 • amelyeknek a fejlesztendő székhelyén/ telephelyén / fióktelepén bejelentett teljes munkaidős létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző 12 hónapban minimum 1 fő volt, és
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

Gazdálkodási formakód szerint: Kft., Rt., Kkt., Bt. és külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

Jogi forma szerint: kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok

Kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Nem támogathatók a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

Gazdálkodási formakód szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 129 Egyéb szövetkezet
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • 573 Nonprofit részvénytársaság
 • 575 Nonprofit közkereseti társaság
 • 576 Nonprofit betéti társaság

Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

Napelemes rendszer beszerzése és telepítése a saját energiafogyasztás fedezését szolgáló hálózati villamosenergia-termelés céljából

Támogatott a napelemes rendszerek beszerzése és telepítése, a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épület elektromos rendszeréhez, illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése, akkumulátorok, mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése.

Csak és kizárólag a fejlesztéssel érintett épülethez, vagy azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoporthoz kötődő, illetve az épületben működő termelési eszközök teljes releváns villamos energia igényének legfeljebb 100 százalékát fedező, minimum 5 kWp, maximum 15 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése támogatható. A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre.Csak és kizárólag a villamos energia termelői oldal támogatható az inverter kimeneti részéig.

Nem támogatható tevékenységek

Az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével vagy feldolgozásával kapcsolatos beruházásokra irányuló projektek, kivéve az Annex I. termékek feldolgozását és előállítását végző, mezőgazdasági termelőnek nem minősülő középvállalkozások projektjei. Nem támogathatók a mezőgazdasági épületek, létesítmények energiahatékonysági és megújuló energiaforrások bevonását megvalósító fejlesztései, felújításai.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Támogatás mértéke összege:

 • igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 3 millió Ft
 • A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 100%-a lehet, azonban a napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 200.000 Ft/kW értéket. Amennyiben a költségek meghaladják a fajlagos költségszintet, akkor a támogatás a fajlagos költséghatár alapján meghatározott elszámolható költség alapján kerül meghatározásra. A fajlagos költséghatáron felüli rész önerőből finanszírozandó.

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.

Támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

Kérelmek benyújtása 2019. június 17. 10:00 órától 2020. szeptember 30. 12:00 óráig lehetséges.

Kérelembenyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül. A nyilatkozat papír alapú, egyik példányát postai úton is be kell nyújtani.

A támogatást igénylő a GINOP-4.1.3-19 jelű felhívásra székhelyenként, telephelyenként illetve fióktelepenként nyújthat be támogatási kérelmet, azaz egy támogatást igénylő egyszerre több támogatási kérelmet is benyújthat.

Ugyanazon megvalósítási helyszínre, azaz azonos hő- és/vagy villamos energetikai rendszeren lévő, a cégkivonatba egy címként bejegyzett székhelyre/fióktelepre egy támogatási kérelem nyújtható be. Újabb támogatási kérelem ugyanazon székhelyre, telephelyre, fióktelepre az előzőleg benyújtott támogatási kérelem visszavonását, elutasító döntés meghozatalát követően nyújtható be.

Elszámolható költségek köre: Eszközbeszerzéshez kapcsolódó költség új eszköz beszerzése az önállóan támogatható tevékenységek köre bekezdésben felsorolt támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan: a napelemes rendszer beszerzésének és telepítésének költsége