A Kormány 641/2020. (XII. 22.) Korm. rendelete az otthonfelújítási hitel bevezetése
érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési
kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. § A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési
kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 45. § (2)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A hitelintézetet az általa jogszerűen
folyósította) családi otthonteremtési kedvezmény összege után 2% költségtérítés illeti meg,
amelyet a családi otthonteremtési kedvezménnyel, b) 14b. alcím szerinti otthonfelújítási
kölcsön összege után 1,5% költségtérítés illeti meg azzal, hogy a pénzügyi közvetítője részére
fizethető közvetítői díj nem haladhatja meg a 0,8%-ot, valamint amelyet a kamattámogatással
együtt számol el a központi költségvetéssel.”

2. § Az R1. a következő 14b. alcímmel egészül ki: „14b. Otthonfelújítási kölcsön
kamattámogatása
51/J. § (1) Ezen alcím alkalmazásában
a) igénylő: a (2) bekezdés szerinti otthonfelújítási kölcsön kamattámogatását igénylő
nagykorú személy,
b) támogatott személy: akivel a hitelintézet az otthonfelújítási kölcsön kamattámogatásának
igénybevételére támogatási szerződést köt,
c) ügyleti kamat: az otthonfelújítási kölcsön szerződésszerű törlesztése során a hitelező által
érvényesített, a kölcsönösszeg éves százalékos mértékében meghatározott ellenszolgáltatás.
(2) Az otthonfelújítási kölcsön kamattámogatását (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban:
kamattámogatás) a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020.
(XI. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet] szerinti
otthonfelújítási támogatást (a továbbiakban: otthonfelújítási támogatás) igénybe venni
szándékozó személy igényelheti az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti építési
tevékenységek elvégzéséhez részére a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló
2013. évi CCXXXVII. törvény 6. § (1) bekezdés 76. pont a) alpontja szerinti lakóingatlanfelújítási
hitelcélra nyújtott jelzálogalapú hitelintézeti kölcsön (a továbbiakban:
otthonfelújítási kölcsön) kamatainak megfizetéséhez, amennyiben a hitelintézet az igénylő
hozzá benyújtott kérelme alapján az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 3. alcíme szerinti
feltételeknek való megfelelést megállapította.
(3) A kérelemhez megfelelően csatolni kell
a) az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés c)–g), i) és k) pontjában, l) pont la)
alpontjában, valamint m)–r) pontjában foglalt dokumentumokat,
b) az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglalt biztosítotti jogviszony
fennállásáról az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatal által kiállított igazolást,
c) a középfokú oktatási-nevelési intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányokról a
középfokú oktatási-nevelési intézmény által kiállított igazolást, vagy az érettségi
bizonyítványt vagy az arról az azt kiállító oktatási intézmény által készített hiteles másolatot,
d) a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányokról a felsőoktatási
intézmény által kiállított igazolást,
e) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42/E. §-a
alapján megállapított gyermekgondozási díj folyósításának időtartamáról az ellátást
megállapító szerv által kiállított igazolást, és
f) az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában tett, teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt nyilatkozatát az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés c) pontja szerinti
köztartozásmentességéről.
(4) Annak igazolása céljából, hogy az igénylő az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet szerinti
otthonfelújítási támogatást nem vett igénybe, a hitelintézet megkeresi a Kincstárt.
(5) Ha a hitelintézet a benyújtott kérelem és mellékletei alapján azt állapítja meg, hogy az
igénylő a kérelem benyújtásának időpontjában a kamattámogatás feltételeinek megfelel, akkor
a kamattámogatás igénybevételéről az igénylővel támogatási szerződést köt.
51/K. § (1) Ha a hitelintézet a kamattámogatás iránti kérelmet az 518/2020. (XI. 25.) Korm.
rendelet 3. alcíme szerinti feltételek hiánya miatt elutasította, az igénylő – az erről szóló
írásbeli tájékoztatás kézhezvételétől számított 15 napon belül – a feltételeknek való
megfelelés megállapítása iránt kérelmet nyújthat be a kormányhivatalhoz. A kérelemhez
csatolni kell a kamattámogatás iránti kérelem elutasításáról szóló írásbeli tájékoztatást.
(2) A kormányhivatal megkeresésére a hitelintézet 8 napon belül megküldi a
kormányhivatalnak a kamattámogatás iránti kérelem elutasítását megalapozó iratok másolatát.
(3) A kormányhivatal a hitelintézetnek az igénylő hitelképességével kapcsolatos döntését nem
bírálhatja felül, a hitelképességgel kapcsolatban megállapításokat nem tehet, és egyéb módon
sem korlátozhatja a hitelintézet hitelezési tevékenységét.
(4) Ha a kormányhivatal véglegessé vált határozata megállapítja, hogy az igénylő a
kamattámogatás iránti kérelem hitelintézethez történő benyújtásakor az 518/2020. (XI. 25.)
Korm. rendelet 3. alcíme szerinti feltételeknek megfelelt, a hitelintézet e feltételek hiányára
hivatkozással a kamattámogatás nyújtását nem tagadhatja meg.
51/L. § (1) Az otthonfelújítási kölcsön összege nem haladhatja meg a 6 000 000 forintot.
(2) Az otthonfelújítási kölcsön kamatainak megfizetéséhez a kamattámogatást az állam a
kölcsön teljes futamidejére, legfeljebb 10 évre nyújtja.
51/M. § (1) Az otthonfelújítási kölcsön esetén a 25. §-ban foglaltaktól eltérően a hitelintézet –
a 45. § (2) bekezdés b) pontja szerinti költségtérítésen kívül – díjat vagy egyéb költséget az
igénylő terhére nem számíthat fel.
(2) A hitelintézet az otthonfelújítási kölcsönre nézve az otthonfelújítási támogatás terhére
megvalósuló, az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdése szerinti
előtörlesztésért a támogatott személy terhére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel, és
ezen előtörlesztésre az Fhtv. 25. § (1) bekezdése nem alkalmazható.
(3) A támogatás igénybevételével történő előtörlesztés esetén a jóváírást követő 10 napon
belül a hitelintézet változatlan futamidő mellett a támogatott személy havi törlesztőrészleteit
újraszámolja és arról a támogatott személyt és a Kincstárt értesíti.
(4) A (3) bekezdés szerinti értesítésben és azt követően évente legalább egy alkalommal a
hitelintézet tájékoztatja a támogatott személyt arról, hogy az e rendelet szerinti
előtörlesztéssel összefüggésben – megjelölve a támogatás összegét is – a támogatott személy
mekkora összegű otthonfelújítási támogatásban és kamattámogatásban részesült, a
támogatások igénybevétele nélkül mekkora lenne a fennálló tartozásának az összege, továbbá
hogy a támogatásokat Magyarország Kormánya biztosította.
51/N. § (1) A támogatott személy az otthonfelújítási kölcsön felhasználásával megvalósított
építési tevékenységekkel kapcsolatban kiállított számlák kifizetését a kölcsön folyósításától
számított egy éven belül a számlák vagy azok másolata bemutatásával igazolja a hitelintézet
felé.
(2) Ha a támogatott személy
a) részére az otthonfelújítási kölcsön felhasználásával megvalósított építési tevékenységekkel
kapcsolatban kiállított számlák közül az utolsó számla kifizetésének napjától, de legkésőbb
2022. december 31-étől számított 150 napon belül a Kincstár nem állít ki az 518/2020. (XI.
25.) Korm. rendelet 11. §-a szerinti támogatói okiratot, akkor az utolsó számla kifizetésének
napjától, de legkésőbb 2022. december 31-étől számított 150. naptól,
b) az (1) bekezdés szerinti számlabemutatási kötelezettségét nem teljesíti, akkor az erre
vonatkozó határidő lejártát követő naptól,
c) részére megállapított otthonfelújítási támogatás összege nem éri el az otthonfelújítási
kölcsön kölcsönszerződésben megállapított összegének 25%-át, akkor a támogatói okirat
kézhezvételét követő naptól a kölcsöntartozás hátralévő összegére vonatkozóan a
kamattámogatás megszűnik, a kölcsön ügyleti kamatára az 51/D. § (1) bekezdésében
foglaltakat ekkortól nem kell alkalmazni, és az addig igénybe vett kamattámogatást az arra
való jogosultság megszűnését követő 60 napon belül egy összegben a hitelintézet útján vissza
kell fizetni a Kincstárnak.
(3) Nem kell alkalmazni a (2) bekezdésben foglaltakat, ha a támogatói okirat kibocsátására
azért nem került sor, mert az igénylő részére a kamattámogatásra való jogosultságot a
hitelintézet
a) a várandósság 12. hetét betöltött magzatra tekintettel állapította meg, de azt követően az
otthonfelújítási támogatás igénylése előtt a magzat elhalására vagy halvaszületésre került sor,
vagy
b) már megszületett gyermekre tekintettel állapította meg, de azt követően az otthonfelújítási
támogatás igénylése előtt a gyermek elhalálozott.
(4) A kamattámogatásra az 1. § (2) bekezdésében, a 4. §-ban, a 24. §-ban, a 31. § (1) és (3)
bekezdésében, a 33. §-ban, a 35. §-ban, a 39. § (13) bekezdésében, a 40. §-ban, a 42. §-ban, a
45–51. §-ban, az 51/A. § b) pontjában, az 51/B. § (2), (4), valamint (6)–(11) bekezdésében, az
51/D. §-ban, az 51/F. §-ban, az 51/H. §-ban, valamint az 51/I. § (2) bekezdésében foglaltakat
is megfelelően alkalmazni kell.”

3. § Az R1. 1. § (2) bekezdésében a „lakás vásárlása” szöveg helyébe a „lakás vásárlása
érdekében, és az otthonfelújítási kölcsön kamattámogatását veheti igénybe lakás felújítása”
szöveg lép.
2. A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.)
Korm. rendelet módosítása

4. § A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-a a következő (3) bekezdéssel kiegészülve lép
hatályba:
„(3) Az e rendelet szerinti támogatás lakáscélú állami támogatásnak minősül, amelyet az új
lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.)
Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése, valamint a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez
igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet [a
továbbiakban: 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet] 3. § (2) bekezdése alkalmazása során nem
kell figyelembe venni.”

5. § Az R2. 4. §-a a következő (3) bekezdéssel, valamint a következő (3a) bekezdéssel
kiegészülve lép hatályba:
„(3) Ha a szülők lakóhelye nem azonos, a (2) bekezdés szerinti feltételnek is megfelelő
a) azon szülő jogosult az 5. § szerinti támogatási összegre, akinél legalább egy közös gyermek
lakóhelye van, ha a másik szülőnél egyetlen közös gyermeknek sincs lakóhelye, vagy
b) mindkét szülő az 5. § szerinti támogatási összeg 50%-os mértékére jogosult, amennyiben
külön-külön mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével.
(3a) A (3) bekezdés b) pontját nem kell alkalmazni arra a szülőre, akinek lakóhelyén másik, a
(3) bekezdés szerintitől eltérő gyermeke is lakóhellyel rendelkezik, és e gyermek másik
szülőjének
a) a lakóhelye szintén velük azonos, vagy
b) a lakóhelye eltérő, de nála egyetlen közös gyermeküknek sincsen lakóhelye.”
6. § (1) Az R2. 6. § j) pontja a következő
jg) alponttal kiegészülve lép hatályba:
(A támogatás a következő építési tevékenységekhez igényelhető: belső tér felújítása, ideértve)
„jg) a lámpák vagy világítótestek beépítését vagy cseréjét,”
(2) Az R2. 6. §-a a következő t) ponttal kiegészülve lép hatályba:
(A támogatás a következő építési tevékenységekhez igényelhető:)
„t) használati melegvíz rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a
megújuló energiaforrások alkalmazását is.”
7. § Az R2. 7. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Napelemes rendszer telepítését vagy cseréjét igazoló számla esetén az abban feltüntetett
anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladhatja meg a bruttó 450 000
Ft/kWp összeget.”
8. § Az R2. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) A támogatás a lakáson végzett építési tevékenységek befejezését és a számlák
kifizetését követően 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető. Több
számla esetén az igénylési határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul
venni.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 14b. alcíme
szerinti otthonfelújítási kölcsön (a továbbiakban: otthonfelújítási kölcsön) igénybevétele
esetén a támogatás iránti kérelem 2021. március 1-jétől nyújtható be.”
9. § (1) Az R2. 9. § (3) bekezdése a következő s) ponttal egészül ki:[A kérelemhez mellékelni kell a következő dokumentumokat vagy – az (1) bekezdés b) vagy
c) pontja szerinti esetben a j)–l) pontban foglalt dokumentumok kivételével – azok másolatát:] „s) a napelemes rendszer telepítését vagy cseréjét végző vállalkozó nyilatkozata a 7. § (5a)
bekezdésben foglaltak teljesüléséről,”
(2) Az R2. 9. § (3) bekezdése a következő t) ponttal egészül ki:[A kérelemhez mellékelni kell a következő dokumentumokat vagy – az (1) bekezdés b) vagy
c) pontja szerinti esetben a j)–l) pontban foglalt dokumentumok kivételével – azok másolatát:] „t) otthonfelújítási kölcsön igénybevétele esetén a kölcsönszerződés,”
(3) Az R2. 9. § (3) bekezdése a következő u) ponttal egészül ki:[A kérelemhez mellékelni kell a következő dokumentumokat vagy – az (1) bekezdés b) vagy
c) pontja szerinti esetben a j)–l) pontban foglalt dokumentumok kivételével – azok másolatát:] „u) a 6. § i) pontja szerinti esetben 2021. június 30-át követően megkötött villamosenergiavásárlási
szerződés, valamint a villamosenergia-kereskedő arra vonatkozó nyilatkozata, hogy
a szerződés olyan elszámolást alkalmaz, amelyben az alkalmazott elszámolási időszaktól
függetlenül szaldó nem képezhető és a hálózatba betáplált és vételezett villamos energia
mennyisége külön-külön kerül megállapításra.”
10. § (1) Az R2. 11. § (2) bekezdése a következő a) és b) ponttal lép hatályba:
(A támogatói okirat tartalmazza)
„a) az igénylő – együttes igénylés esetén az igénylők – alábbi adatait:
aa) családi és utónév,
ab) születési családi és utónév,
ac) anyja születési családi és utóneve,ad) születési hely és idő,
ae) lakóhely és
af ) adóazonosító jel,
b) az igénylők – a magzat kivételével – valamennyi gyermekének alábbi adatait:
ba) családi és utónév,
bb) születési családi és utónév,
bc) születési hely és idő,
bd) lakóhely,
be) anyja családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye és ideje, lakóhelye,
és
bf) apja családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye és ideje, lakóhelye,”
(2) Az R2. 11. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogatói okirat tartalmazza)
„d) az igénylő belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett – vagy a 8. § (2) bekezdése
szerinti esetben az otthonfelújítási kölcsönt nyújtó hitelintézet – fizetési számlájának számát,
valamint”
(3) Az R2. 11. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a 11. § a
következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Kincstár a támogatói okiratot megküldi az igénylő, valamint a 8. § (2) bekezdése
szerinti esetben az otthonfelújítási kölcsönt nyújtó hitelintézet részére.
(4) A Kincstár a támogatói okirat kiállítását követő 5 napon belül
a) az igénylő, vagy
b) a 8. § (2) bekezdése szerinti esetben az otthonfelújítási kölcsönt nyújtó hitelintézet belföldi
fizetési számlájára folyósítja – az igénylő javára történő előtörlesztés érdekében – a
támogatást.
(5) Az otthonfelújítási támogatás (4) bekezdés b) pontja szerinti folyósítását követően a
hitelintézet az otthonfelújítási támogatást 4 napon belül egy összegben, előtörlesztésként a
támogatott személy hitelintézetnél vezetett hitelszámláján írja jóvá, legfeljebb a fennálló
otthonfelújítási kölcsöntartozás összegéig.
(6) Ha az (5) bekezdésben foglalt esetben az otthonfelújítási támogatás folyósításának
időpontjában az otthonfelújítási kölcsönhöz kapcsolódó tőketartozás és annak járulékai
összege alacsonyabb a támogatói okirat szerint igénybe vehető támogatás összegénél, a
különbözetet a hitelintézet a támogatott személy részére haladéktalanul megfizeti a támogatott
személy által megjelölt belföldi fizetési számlára.”
11. § Az R2.
a) 3. § (3) bekezdés b) pontja a „legfeljebb” szövegrész helyett az „egybefüggően legfeljebb”
szöveggel,
b) 4. § (6) bekezdés b) pontja a „megszerzésére” szövegrész helyett a „megszerzésére, vagy
az igénylő, illetve kiskorú gyermekei tulajdonában lévő telken felépült lakás ingatlannyilvántartási
bejegyzésére” szöveggel,
c) 6. § d) pontjában a „szigetelése” szövegrész helyett a „külső festése, színezése, valamint
szigetelése, utóbbinál” szöveggel lép hatályba.
12. § Nem lép hatályba az R2.
a) 2. § (1) bekezdés 2. pont b) alpontjában az „eltartott”,
b) 4. § (2) bekezdés b) pontjában a „kiskorú”,
c) 7. § (5) bekezdésében a „használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi
otthonteremtési kedvezményről szóló”, valamint az „[a továbbiakban: 17/2016. (II. 10.)
Korm. rendelet]”,
d) 14. § (2) bekezdésében a „ , valamint a 11. § (2) bekezdés b) pontja szerinti
személy”szövegrész.
3. Záró rendelkezések
13. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. január 1-jén lép
hatályba.
(2) Az 1. alcím, a 8. §, a 9. § (2) bekezdése, valamint a 10. § (2) és (3) bekezdése 2021.
február 1-jén lép hatályba.
(3) A 9. § (3) bekezdése 2021. július 1-jén lép hatályba.