Támogatást igénylők köre Mikro-, kis- és középvállalkozások, akik:

 • rendelkeznek legalább 1 lezárt teljes üzleti évvel,
 • átlagos statisztikai létszáma az utolsó lezárt teljes üzleti évben legalább 3 fő volt,
 • Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei

Támogatható vállalkozási formák:
113 Korlátolt felelősségű társaság, 114 Részvénytársaság, 116 Közkereseti társaság, 117 Betéti társaság,
226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, 228 Egyéni cég, 231 Egyéni vállalkozó

Kötelező tevékenységek:
Új eszközök, gépek beszerzése, Technológiafejlesztés, beleértve termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését (gépek, eszközök, hardver eszközök 200.000 Ft egységár felett)

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (max. a beruházási összeg 50%-a erejéig)
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás, új építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés támogatható (max. a beruházási összeg 70%-a erejéig)
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: Műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés, Márka és arculatépítés, Stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás, Szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés. előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett szolgáltatástípusok (legfeljebb 50 millió Ft értékben)
 • Projekt előkészítés: ingatlan beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele (max. a beruházási összeg 5%-a erejéig)
 • Képzés: a vállalkozás fejlődéséhez és a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzések. (IFKA által delegált szolgáltatóktól) (legfeljebb 20 millió Ft értékben)
 • Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele, (legfeljebb 10 millió Ft értékben)

Megvalósítási helyszín:  Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtási dátumát legalább 60 nappal megelőzően kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására.

Projekt végrehajtására rendelkezésre álló idő: 24 hónap!

Fenntartási kötelezettség:  A projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig: a projekt keretében létrehozott termékeket, szolgáltatásokat, továbbá a projektre vonatkozóan tett kötelező vállalásokat a fenntartási időszak végéig fenn kell tartani.

Kérelem benyújtása: Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása szakaszosan történik, minden szakasznak külön keretösszege van.  1. szakasz: 2021. március 1-16-ig: keretösszeg: 70 milliárd Ft

Támogatás mértéke és összege:  A támogatás visszatérítendő támogatásnak minősül, csak adott feltételek teljesülése mellett alakítható át vissza nem térítendő támogatássá!

Beruházás összege: (Nem haladhatja meg a 2019/2020 évi beszámolóban szereplő árbevétel összegét!)

Támogatás összege:  Minimum 10.000.000 Ft  –  Maximum 629.300.000 Ft

Feltétel még, hogy a projekt elszámolható költsége  (tehát nem a támogatás!) maximális összege nem haladhatja meg az igénylő vállalkozás utolsó lezárt teljes üzleti évének átlagos statisztikai állományi létszámának (munkavállalók száma) az alábbiak szerint számolt értékét:

 • 1-9 főig: 11.000.000 Ft / alkalmazott (max.: 99 millió Ft)
 • 10-49 főig: 5.000.000 Ft / alkalmazott (max. 200 millió Ft + 99 millió Ft (első 9 fő után)= max. 299 millió Ft)
 • 50-249 fő esetén: 3.000.000 Ft / alkalmazott  (600 millió Ft + 299 millió Ft (első 49 fő után)= max. 899 millió Ft)

Támogatás mértéke:    Az alábbi regionális táblázat és vállalkozás méret alapján:

Előleg:  Az előleg igénylése kötelező a Támogató Okirat hatályba lépését követő 90 napon belül! Támogatott projekt esetében a kötelező előleg mértéke a megítélt támogatás 100%-a.

Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások

Hogyan válhat a támogatás vissza nem térítendővé:

A fenntartási időszak 1. évében mért eredményességi célokat el kell érni:

 1. Bruttó hozzáadott érték növekedés: A projektzárás üzleti évét követő üzleti évben mért bruttó hozzáadott értékének (értékesítés nettó árbevétel + aktivált saját teljesítmény – anyagjellegű ráfordítás) a bázisévben (a benyújtást megelőző utolsó lezárt üzleti évben) mért bruttó hozzáadott értékhez képesti növekedése az iparági országos bruttó hozzáadott érték (KSH) növekedéséhez viszonyítva (max. 100 pont)
 • alatta marad:                                                0 pont
 • legalább megegyező:                                  20 pont
 • legalább 5%ponttal meghaladja:             40 pont
 • legalább 10%ponttal meghaladja:           60 pont
 • legalább 15%ponttal meghaladja:           80 pont
 • legalább 20%ponttal meghaladja:        100 pont

2. 3 alkalomnál nem többször kerül sor a pályázónak felróható okból a Támogató Okirat módosítására (költségvetés, műszaki tartalom, megvalósítási helyszínmódosítások) és 5 alkalomnál nem többször kerül sor a pályázó cég cégkivonatában lévő adatok módosítására, illetve a kapcsolattartó személy módosítására. 20 pont

3. Pályázó teljesít 1 feltételt az alábbiak közül (20 pont):

 • Részt vesz legalább három különböző, a Modern Mintaüzem Program keretében regisztrált mintaüzem-látogatáson.
 • Mintaüzemként részt vesz a Modern Mintaüzem Program megvalósításában és legalább 30 db vállalkozót fogad látogatóként
 • Az IFKA Nonprofit Kft. által validált zöldítési tervvel rendelkezik
 • Az Evolúció – Megújuló Vállalkozások Program keretében készített cégátadási tervvel rendelkezik
 • Igénybe veszi az Országos Vállalkozói Mentorprogram valamely szolgáltatását